Üle 45 eurose ostu puhul on transport pakiautomaati tasuta! Üle 100 eurose ostu puhul on transport kulleriga tasuta!

Registreeru kliendiks ja saad alati -15% täishinnaga toodetest!

Andmekaitsetingimused

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine

Käesolev privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise teabeleht (edaspidi “teabeleht”) sisaldab infot selle kohta, milliseid isikuandmeid (edaspidi “andmed”) ettevõte kogub, töötleb ja jagab ning kuidas ja milleks seda tehakse. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. “Andmed” on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress ning teave meie veebilehe ja sotsiaalmeediakontode külastuste, veebilehel ostude sooritamise, kontaktivormide täitmise ja meie muude teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega ja küpsiste kasutamisega selliselt, nagu on kirjeldatud meie “Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine” teabelehel.

Kehtiv alates 28.05.2020.

1. Isikuandmete töötleja ja subjekt

Isikuandmete vastutav töötleja on Zaba Lemmikloomapood. Küsimuste korral võtke ühendust info@zaba.ee või telefonil +372 5036666. Zaba Lemmikloomapood töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid ja teha meie veebipoest oste või on varasemalt seda teinud. Teatud juhtudel töötleme ka isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on teenuste pakkumise ja toodete müümisega seotud kohustuste täitmine ning potentsiaalsetele klientidele uute teenuste ja toodete ning informatsiooni pakkumine. Nimetatud eesmärkidel isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie (Zaba Lemmikloomapood) õigustatud huvi tagada meie pakutavate teenuste ja toodete korrektne ja kvaliteetsem ostmine ja pakkumine.

Turunduskanalitest (sh koduleht ja Zaba Lemmikloomapood sotsiaalmeedia- ja muud kontod) kogutakse andmeid olemasolevate ja potentsiaalsete klientide huvide kohta eesmärgiga paremini aru saada nende vajadustest, huvitest ja ootustest, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja tooteid ning muuta ostuprotsess kliendi jaoks mugavamaks ja selgemaks. Sellistel juhtudel on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huviks klientide vajaduste ja soovide paremini mõistmine ja paremate teenuste ja toodete pakkumine.

Andmete kogumise ja töötlemise näidetena saab välja tuua näiteks veebilehe külastamise analüütika, ostukäitumise andmed ning reklaamide ja e-kirjade avamise andmed. Selliste andmete kogumise ja töötlemise eesmärk on pakkuda potentsiaalsetele klientidele nende huvidele  vastavaid tooteid, teenuseid ja informatsiooni.

Zaba Lemmikloomapood töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: Zaba Lemmikloomapoe klientidele toodete ja teenuste pakkumine, kliendibaasi loomine ja haldamine, kliendipäringutele vastamine, veebilehe haldamine ja õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.

3. Isikuandmete kogumine

Isikustatud andmeid kogutakse peamiselt otse andmesubjektidelt ning nende nõusolekul. Lisaks sellele kogutakse andmeid kasutades automaatseid andmekogumisvahendeid ja analüütilisi tööriistu, sh küpsiseid, et paranda meie veebilehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid tooteid, teenuseid ja informatsiooni.

Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms. Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Zaba Lemmikloomapood kasutab nii seansi- kui ka püsiküpsiseid, mille eesmärk on nii võimaldada veebilehe kaudu teenuste kasutamist kui ka pidada meeles kliendi valikuid Zaba Lemmikloomapood veebilehel. Täpsemalt öeldes kasutab Zaba Lemmikloomapood analüütilisi küpsiseid (teave veebilehe kasutamise kohta, näiteks Google Analytics), reklaamiküpsiseid (potentsiaalsete klientide huvidele vastavate reklaamide sihtimine, näiteks Facebook Pixel) ja kolmandate osapoolte küpsiseid (näiteks Google Maps).

Veebilehe kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

4. Zaba Lemmikloomapoe poolt töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

Zaba Lemmikloomapood võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

Zaba Lemmikloomapood ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

5. Isikuandmete jagamine

Zaba Lemmikloomapood ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda ning ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

6. Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

Zaba Lemmikloomapood võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on Zaba Lemmikloomapoe kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest. Zaba Lemmikloomapoel on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

Säilitamistähtaeg

Isikuandmeid säilitatakse üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid. Kui isikuandmete säilitamine ei ole enam vajalik ning nende säilitamist õigusaktid ei nõua, kustutatakse sellised isikuandmed. Nimetatud isikuandmete kasutamist võidakse jätkata statistilistel eesmärkidel, kuid seda üksnes isikustamata kujul.

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused

Kliendil on õigus nõuda teavet Zaba Lemmikloomapoe poolt töödeldavate Kliendi enda isikuandmete kohta ning nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. Kui kliendil on küsimusi enda õiguste ja  isikuandmete kohta või tema arvates on Zaba Lemmikloomapoel tema isikuandmete (andmete) töötlemisel Kliendi õigusi rikkunud, tuleks sellest koheselt Zaba Lemmikloomapoele teada anda eelnevalt toodud kontaktandmetel. Kui Klient ei soovi saada Zaba Lemmikloomapoe turundusteateid, on võimalik nendest loobuda turundusteate jaluses oleva loobumisjuhise kaudu või andes sellest Zaba Lemmikloomapoele teada.

Andmesubjekti õigused

Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist. Samuti on andmesubjektil õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Kui andmesubjekt soovib kasutada nimetatud õigusi, tuleb tal sellest meile teada anda. Kui Zaba Lemmikloomapoe pakutud lahendus ei rahulda teda, siis on tal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted

Zaba Lemmikloomapood võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel. Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Privaatsuspoliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.

Püsikliendile alati -15%

Registreeri end kliendiks ja saa alati oma valitud toodetelt kliendisoodustust!

preloader